• Ύδρευση-Αποχέτευση
  • Γενική/Αναλυτική Λογιστική-Προϋπολογισμός
  • Πάγια
  • Πρωτόκολλο
  • Αποθήκες
  • Φορητά τερματικά
  • Μισθοδοσία

Ύδρευση-Αποχέτευση

Αιτήσεις των καταναλωτών(παλαιών και νέων)
Διαχείριση: SMS
                   Μετρήσεων
                   Διαδρομών
                   Τιμολογίων
                   Πληρωμών:Ταχυδρομικών
                                       Τραπεζικών
                                       Διατραπεζικών
Διαχείριση: Καταναλωτών
                    Αιτήσεων καταναλωτών
                    Μεταβολών σταθερών στοιχείων
                    Χρεώσεων
                    Πιστώσεων
                    Τόκων
                    Διακοπών
                    Επανασυνδέσεων
                    Ειδοποιήσεων
                    Ανακλήσεων
                    Βλαβών
                    Καταναλώσεων Δόσεων
                    Νέων συνδέσεων
                    Εγγυήσεων
                    Προκαταβολών
                    Προπληρωμών
                    Διακανονισμών
                    Εντολών προς συνεργεία
                    Εντολών προς βάρδια
Ψηφιοποίηση παραστατικών Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Το σύστημα παρέχει στην διοίκηση κάθε λεπτομέρεια του καταναλωτή και πλήθος στατιστικών στοιχείων για την πλήρη απεικόνιση των δεδομένων του πελάτη με στόχο τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των τμημάτων της ΔΕΥΑ.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Γενική Λογιστική- Αναλυτική Λογιστική-Προϋπολογισμός

Η Γενική και Αναλυτική Λογιστική, όπως και κάθε module του λογισμικού μας, είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ΔΕΥΑ χωρίς αχρείαστες και περιττές παραμέτρους που καθιστούν δύσχρηστη την τήρηση των προβλεπόμενων από τον Κ.Β.Σ. στοιχείων της επιχείρησης. Παράλληλα η Γενική και Αναλυτική Λογιστική είναι "γεφυρωμένη" με την Ύδρευση-Αποχέτευση έτσι ώστε οι ενημερώσεις να γίνονται χωρίς συμψηφιστικά. Το ίδιο ισχύει και για την σύνδεση της Λογιστικής με τον προϋπολογισμό.

Αναλυτικά

Καταχώρηση Λογιστικών Σχεδίων
Μεταφορά Λογιστικού Σχεδίου από έτος σε έτος
Έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τονΚΒΣ
Παράλληλη λειτουργία δύο χρήσεων
Σύνδεση Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής
Ενημέρωση Γ.Λ. και Α.Λ. από όλα τα υποσυστήματα
Φύλαξη λογιστικών εγγραφών σε προσωρινό αρχείο σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.
Μεταφορά υπολοίπων στους λογαριασμούς νέας χρήσης
Παρακολούθηση του Φ.Π.Α.
Ημερολόγια και καταστάσεις
Ισοζύγια
Καθολικά
Ισολογισμός
Απογραφή και όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το Κ.Β.Σ.
Δημιουργία κέντρων κόστους
Κατάρτιση προϋπολογισμού
Οριστικοποίηση προϋπολογισμού
Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
Αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων
Ανακεφαλαίωση
Περιοδικός Απολογισμός εσόδων-εξόδων

Πάγια

Ονοματολογία Παγίου
Κωδικοποίηση
Λογιστική ένταξη παγίων στην Γ.Λ.
Αξία κτήσης και μεταβολές
Πώληση/Αντικατάσταση παγίου
Βελτιώσεις - Προσθήκες - Επεκτάσεις
Τόπος εγκατάστασης παγίου
Κατάσταση παγίου(ενεργό κλπ)
Εκποιήσεις - Διαλύσεις - Καταστροφή
Υπολογισμός αποσβέσεων και αναπόσβεστης αξίας

Πρωτόκολλο

Εισερχόμενα/ εξερχόμενα
Αρίθμηση ενιαία/κατά κατηγορία
Αρχειοθέτηση
Συσχετισμός εισερχομένων-εξερχομένων
Περαιωμένα/σε εκκρεμότητα
Αναζητήσεις με φίλτρα ή κλειδιά
Εκτυπώσεις

Αποθήκες

Στοιχεία Είδους
Κωδικός Περιγραφή
Μονάδα μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή αγοράς
Τρόπος υπολογισμού
Αξία κτήσης Δελτία εισαγωγής/εξαγωγής, ΤΔΑ, ΔΑ
Επιμερισμοί
Όρια ασφαλείας/παραγγελίας
Ευρετήριο ειδών/Διαμόρφωση αξίας κόστους σύμφωνα με την μέθοδο αποτίμησης κατά την εξαγωγή του είδους από την αποθήκη
Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων
Αποθήκες καυσίμων Διαχείριση μηχανημάτων / αυτοκινήτων

Φορητά τερματικά

Συμβατότητα με το λογισμικό Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Σταθερά στοιχεία καταναλωτών
Προηγούμενες καταναλώσεις
Καταχώρηση βλαβών
Καταχώρηση νέων υδρομέτρων και ενδείξεων
Αναζητήσεις καταναλωτή με υδρόμετρο, οδό και όνομα
Χρόνοι ενδείξεων
Σύνδεση με κεντρικό για μεταφορά ενδείξεων

ΕΙΚΟΝΕΣ
Counters-Update

Μισθοδοσία

Σταθερά στοιχεία υπαλλήλου
Μισθολογική κατάσταση υπαλλήλου(ενεργός, οικογενειακή κατάσταση κλπ)
Επιδόματα
Ταμεία υπαλλήλων
ΑΠΔ
Συμβάσεις
Δάνεια
Αναδρομικά
Αποδείξεις πληρωμής
Ηλεκτρονικές καταστάσεις προς τράπεζα
Αδειες